Задача:

В звезден куп има N звезди. Видимите им звездни величини са m1, m2, m3, ..... , mN. Намерете формула за общата видимата звездна величина на целия куп.

Решение:
Нека общата видима звездна величина на купа е m, а общата осветеност, която звездите от него създават за земния наблюдател, е Е. Да означим с mi и Ei видимата звездна величина на произволна звезда с номер i в купа и осветеността, която тя създава. Очевидно:

            (1)

Да сравним индивидуалната звездна величина на i-тата звезда с общата звездна величина на целия куп, използвайки формулата на Погсон:

Преобразуваме я така:

Можем да намерим сумата от всички такива отношения за i=1,...,N:

Имайки предвид (1), тази сума е равна на 1. Следователно:

Тази красива формула свързва звездната величина на купа като цяло със звездните величини на съставящите го звезди. Можем да пресметнем m, като логаритмуваме двете страни на равенството. Така получаваме:

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър