МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
 
Регламент
 
за организиране и провеждане на ученическата Олимпиада по астрономия през учебната 2010/2011

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ .

 

1.1. Целите на олимпиадата по астрономия са:

• да се стимулира астрономическото образование в извънкласни и извънучилищни форми на обучение, като кръжоци, школи, клубове и др.;

• да се мотивират учителите за работа с ученици с изявени способности в съответните области;

• да се мотивират учениците и техните учители за творчески изяви;

• да се стимулира личностната и творческата изява на учениците;

• да се създадат условия за прилагане на изследователски методи в конкретни предметни области.

1.2. Олимпиадата по астрономия се организира и провежда в три кръга: общински, областен и национален.

1.3. Организацията и провеждането на олимпиадата се осъществява от експерта по физика и астрономия в МОМН и експертите по природни науки и екология в РИО, от директорите на училищата и на Народните астрономически обсерватории и планетариуми и от Националната комисия по провеждане на олимпиадата.

1.4. Състав на Националната комисия:

В националната комисия участват представители на академичната общност на висшите училища и институтите на БАН, на професионални сдружения, учители и специалисти в Народните астрономически обсерватории и планетариуми.

Министърът на образованието, младежта и науката определя със заповед за всяка учебна година състава на Националната комисия за олимпиадата.

1.5. Задължения на Националната комисия:

• изготвя регламента за организиране и провеждане на олимпиадата;

• определя темите, задачите и тестовите въпроси за всички кръгове в съответствие с регламента на олимпиадата; като се стреми 50% от участниците да получат 50% от точките.

• извършва оценяване на знанията и уменията на учениците на областния и националния кръг в съответствие с регламента на олимпиадата;

• определя разширения национален отбор и националния отбор за участие в Международната олимпиада по астрономия;

• изготвя и представя в МОМН протокол за явилите се ученици и техните резултати, протокол с окончателното класиране на учениците, протокол с имената на учениците от разширения национален отбор и протокол с имената и с резултатите на учениците, които са придобили статут на лауреати от националната олимпиада;

• представя в МОМН доклад за резултатите и класирането на националния отбор от Международната олимпиада по астрономия.

Координацията на дейностите на Националната комисия се осъществява от експерта по физика и астрономия в МОMН.

ІІ. ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ

2.1. Общинският кръг на олимпиадата по астрономия е задочен.

2.2. Темите и критериите за оценяване се изготвят от определени членове на Националната комисия.

2.3. Задачите за него се публикуват в Интернет-страницата на олимпиадата и се изпращат до РИО от Националната комисия по провеждането на олимпиадата най-късно до 18 ноември 2010 г.

2.4. Учениците се състезават в 4 възрастови групи: V-VІ, VІІ-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас.

2.5. Учебното съдържание, върху което се определят темите за общинския кръг на олимпиадата по астрономия е, както следва:

• за учениците от V-VІІІ клас – от задължителната подготовка по предметите „Човекът и природата”, „География и икономика” и „Физика и астрономия” и от подготовката в извънкласни и извънучилищни форми на обучение;

• за учениците от ІХ-ХІІ клас – от задължителната и профилираната подготовка по „Физика и астрономия” и подготовката в извънкласни и извънучилищни форми на обучение.

2.6. Директорите на Народните астрономически обсерватории и планетариуми, в които се обучават участници в общинския кръг на олимпиадата по астрономия, назначават комисия за проверка на писмените работи. По решение на директорите на училищата, в които има участници в общинския кръг, необхванати от заниманията в народните обсерватории, могат да се назначават комисии за проверка на писмените работи в училищата, или писмените работи да се изпращат до най-близката народна астрономическа обсерватория, където има такава комисия.

2.7. Писмените работи се предават на комисиите по проверка, назначени от директорите на училищата или народните астрономически обесерватории.

2.8. Крайният срок за предаване на писмените работи до комисиите е: 17. 12. 2010 г.

2.9. Оценяване:

• всяка писмена работа се оценява от двама проверители – членове на комисията;

• писмените работи се арбитрират при необходимост. Оценката на арбитъра е окончателна.

2.10. За участие в областния кръг на олимпиадата се класират учениците, които са получили на общинския кръг не по-малко от 50% от максималния брой точки.

2.11. В срок до 7 работни дни от крайния срок за предаване на писмените работи комисията изготвя:

• протокол за участвалите ученици и техните резултати;

• протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати.

2.12. Протоколите по т. 2.11. се заверяват с подпис и печат от директора на училището или Народната астрономическа обсерватория, който в двудневен срок ги изпраща на председателя на Националната комисия по провеждането на олимпиадата и до експертите по природни науки и екология в РИО.

2.13. Контролът по провеждането на общинския кръг се осъществява от експертите по природни науки и екология в РИО.

ІІІ. ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ

3.1. Областният кръг на олимпиадата по астрономия се провежда на 19.02.2011 г. От 14 часа.

3.2. Времетраенето на областния кръг на олимпиадата по астрономия е 4 астрономически часа.

3.3. Учениците се състезават в 4 възрастови групи: V-VІ, VІІ-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас. За учениците от V-VI клас областният кръг е последен.

3.4. Темите и критериите за оценяване се изготвят от определени членове на Националната комисия и трябва да бъдат предадени на експерта по физика и астрономия в МОМН не по-късно от три дни преди началото на областния кръг.

3.5. Учебното съдържание, върху което се определят задачите, е от задължителната и от профилираната подготовка, както и от извънкласните и извънучилищните форми на обучение.

3.6. Началникът на РИО назначава със заповед областната комисия за олимпиадата по астрономия и определя училищата или обсерваториите-домакини, както и квесторите. Квесторите не са преподаватели по физика и астрономия.

3.7. Областните комисии организират провеждането на олимпиадата по астрономия, без да извършват проверка на писмените работи.

3.8. Областните комисии отговарят за изпращането на писмените работи до Националната комисия.

3.9. Проверката на писмените работи от областния кръг се осъществява от Националната комисия.

3.10. Оценяване:

• всяка писмена работа се оценява от двама проверители – членове на Националната комисия;

• писмените работи се арбитрират при необходимост. Оценката на арбитъра е окончателна.

3.11. Националната комисия класира учениците за участие в националния кръг и в срок не по-късно от 10 работни дни преди датата на националния кръг представя в МОМН окончателен протокол с имената на класираните за националния кръг ученици и техните резултати.

3.12. За участие в националния кръг се допускат до 80 (осемдесет) ученици.

ІV. НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ

4.1. Националният кръг на олимпиадата по астрономия се провежда на 26.03 и 27.03.2011 г. в гр. Стара Загора от 9 часа.

4.2. Националният кръг се провежда в рамките на 2 последователни дни. Първият етап се състои от теоретични задачи, а вторият – от практически и/или наблюдателни задачи.

4.3. Учениците се състезават в 3 възрастови групи: VІІ-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас.

4.4 Членове на Националната комисия изготвят темите и критериите за оценяване за националния кръг. Темите и критериите за оценяване трябва да бъдат готови 3 работни дни преди началото на националния кръг на олимпиадата.

4.5. Учебното съдържание, върху което се определят задачите, е от задължителната и профилираната подготовка, както и от извънкласните и извънучилищните форми на обучение.

4.6. Времетраенето на националния кръг на олимпиадата по астрономия е:

• теоретичен – 4 астрономически часа;

• практически – до 2 астрономически часа.

4.7. Писмените работи по всички учебни предмети са анонимни.

4.8. Оценяването се извършва от Националната комисия, която определя и оповестява критериите за проверка и оценка на работите.

4.9. Всяка писмена работа се оценява от двама проверители – членове на Националната комисия, като при необходимост се арбитрира. Оценката на арбитъра е окончателна.

4.10. На базата на получените резултати Националната комисия провежда класирането, като определя класиралите се на първо, второ и трето място трима участници във всяка възрастова група, които получават медали и грамоти.

4.11. Разкриването на анонимността се извършва в края на деня в присъствието на състезателите и техните ръководители.

4.12. В крайното класиране на националния кръг участват ученици, които са се явили и на двата етапа – теоретичен и практически, и са получили съответен брой точки и в двата етапа.

4.13. Правила за определяне на оценка отличен на националния кръг:

Националната комисия по астрономия определя оценка:

а) отличен (6) на ученика, класиран на първо място на националния кръг на олимпиадата, и на учениците, получили над 90% (включително) от средния брой точки на първите трима;

б) отличен (5,75) на учениците, получили от 85% (включително) до 89% (включително) от средния брой точки на първите трима; 4

в) отличен (5,50) на учениците, получили от 75% (включително) до 84% (включително) от средния брой точки на първите трима.

4.14. Националната комисия изготвя протоколи за учениците, получили оценка отличен (6), които ще бъдат удостоени със званието „лауреат“ на Националната олимпиада.

4.15. На учениците, получили оценка отличен (6) от националния кръг на олимпиадата, МОН издава документ, удостоверяващ статута им на лауреати на Националната олимпиада, съгласно §2 от Наредбата за държавните изисквания за приемане

на студенти във висшите училища на Република България (приета с ПМС № 79 от 09.05.2000 г., обн., ДВ, бр. 40 от 2000 г.) и Наредба № 4/16.04.2003 г. за документите за системата на Народната просвета, чл. 77, ал. 1, т. 2 и чл. 79 (обн., ДВ, бр. 41 от 08.05.2003 г.).

4.16. На учениците, получили оценка отличен (от 5,50 до 6 от националния кръг на олимпиадата) МОМН издава служебна бележка, която да послужи за приемането им във висши училища при решение на съответното висше училище.

4.17. На учениците, класирали се на първо, второ и трето място на националния кръг на олимпиадата, МОМН връчва индивидуални грамоти, с които могат да кандидатстват за стипендия, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

4.18. Координирането на всички дейности по провеждането на националния кръг се осъществява от експерта по физика и астрономия в МОМН.

V. ПОДГОТОВКА, ОРГАНИЗИРАНЕ И УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

5.1. Разширеният национален отбор, който ще се подготвя за участие в Международната олимпиада, се определя от Националната комисия по астрономия и включва класираните на първите 8 места от националния кръг на олимпиадата по астрономия за всяка от възрастовите групи, които отговарят на възрастовите ограничения за участие в Международната олимпиада по астрономия.

5.2. Подборният кръг се организира и провежда от работна група, излъчена от Националната комисия.

5.3. Подготовката на разширения национален отбор за участие в Международната олимпиада по астрономия се извършва от Националната комисия.

5.4. Броят на участниците в националния отбор се определя от правилата на Международната олимпиада по астрономия. В отбора, който се състои от 5 ученици, допълнително участват и ученици, които на Международната олимпиада от предходната година са получили златен или сребърен медал.

Забележка. В националния отбор могат да бъдат включени единствено ученици, които са участвали във всички кръгове на олимпиадата по астрономия – общински, областен и национален.

5.5. Окончателният състав на националния отбор се определя от Националната комисия, като се има предвид представянето на участниците в контролните работи по време на подготовката на разширения отбор и резултатите от националния кръг на олимпиадата по астрономия.

5.6. Националният отбор участва в Международната олимпиада след получена покана от страната-домакин и при условията на регламента на Международната олимпиада.

5.7. Ръководители на състава на националния отбор могат да бъдат председателят и членовете на Националната комисия, преподаватели и научни работници, участвали в подготовката на отбора. Наблюдатели могат да бъдат представители на Министерство на образованието, младежта и науката, председателят и членове на Националната комисия, преподаватели и научни работници.

5.8. Националният отбор участва в МОА при осигурено финансиране от МОМН в съответствие със Заповед № РД 09-1514/07.09.2009 г. и от спонсори.

По време на олимпиадата учениците могат да ползват калкулатори.

АРХИВ: Стар правилник

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ІХ НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2005 – 2006 УЧЕБНА ГОДИНА

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ .

 

1. През учeбната 2005 – 2006 година се провежда ІХ Национална олимпиада по астрономия.

2. Целите на олимпиадата са:

- привличане на интереса на учениците към астрономията и другите природни науки;

- обогатяване и задълбочаване на астрономическите знания на учениците, като важна част от културата на съвременното общество;

- мотивиране на учителите към постигане на по-качествено обучение по астрономия и другите природни науки чрез търсене и прилагане на модерни и нестандартни методи;

- насърчаване на извънкласните и извънучилищни форми на обучение – създаване на астрономически клубове и кръжоци, провеждане на любителски астрономически наблюдения;

- стимулиране на творческото и оригинално мислене на учениците;

- предоставяне на възможност за изява

- привличане на талантливи ученици към професионална реализация в сферата на научните изследвания.

- възпитание в дух на честност, коректност и приятелство.

3.Основен принцип при провеждането на олимпиадата е свободното право на избор и еднаквата възможност за участие на всеки ученик при условията на този правилник.

4. Олимпиадата се провежда в четири кръга – общински, областен, национален и подборен.

5. Организацията и провеждането на олимпиадата се осъществява от експерта по физика в МОН, експертите в РИО, директорите на народните астрономически обсерватории и планетариуми, директорите на училищата, учителите и специалистите – ръководители на астрономически кръжоци и клубове, националната комисия по провеждането на олимпиадата по астрономия.

6. Форми на проверка и оценяване на знанията и уменията на учениците:

6.1. Проверката на знанията и уменията на учениците на олимпиадата по астрономия се извършва в писмена форма чрез разработване на писмена работа.

6.2. В случай, че на националния кръг на олимпиадата се проведе и наблюдателен тур, то по време на наблюдателния тур проверката може да се осъществи чрез устни отговори на поставени въпроси.

7. Национална комисия по провеждането на олимпиадата по астрономия:

7.1. В националната комисия участват представители на академичната общност на висшите учебни заведения и институтите на БАН, специалисти от народните астрономически обсерватории и учители.

7.2. Съставът на националната комисия се утвърждава със заповед от министъра на образованието и науката.

7.3. Националната комисия:

- определя правилник за организиране и провеждане на олимпиадата по астрономия в съответствие с изискванията на МОН;

- определя задачите за общинския, областния и националния кръг на олимпиадата;

- осъществява проверката и оценяването на писмените работи на областния и националния кръг на олимпиадата;

- определя разширения състав на националния отбор и националния отбор за участие в Международната олимпиада по астрономия;

- представя на МОН писмени протоколи с имената и резултатите на учениците, които са придобили сатут на лауреати на Националната олимпиада и на класиралите се на призови места на Международната олимпиада по астрономия.

8. Дейността на националната комисия се осъществява в следните работни групи:

- работна група по провеждането и организирането на олимпиадата по астрономия;

- работна група по съставянето на задачите за общинския, областен и национален кръг на олимпиадата;

- работна група по проверка и оценяване на писмените работи от областния и националния кръг.

Всеки член на комисията може да бъде включен в една или няколко от работните групи.

9. Дейността на националната комисия се координира от експерта по физика в МОН.

10. Участниците в общинския, областния и националния кръг на олимпиадата се състезават в четири възрастови групи:

- V-VІ клас;

- VІІ-VІІІ клас;

- ІХ-Х клас;

- ХІ-ХІІ клас.

11. Учениците от ХІІІ клас участват в олимпиадата по астрономия по реда и при условията, които са определени за учениците от ХІІ клас.

12. Учебното съдържание, върху което се определят задачите, включва:

- астрономическите знания и знания в други области (механика, гравитация, оптика и др.), имащи отношение към астрономията, изучавани по предметите природознание от І до VІ клас, физика за VІІ клас, физика и астрономия за VІІІ-ХІІ клас, профилирана подготовка, география;

- астрономически знания, излизащи извън рамките на учебната програма по горепосочените предмети, които могат да се придобият в астрономически клубове и кръжоци:

а) съзвездия и легенди за тях;

б) небесни координати – хоризонтални и екваториали;

в) видими движения на звездите и Слънцето по небесната сфера;

г) местно, поясно, универсално, слънчево и звездно време;

д) календар;

е) изгреви и залези на светилата, рефракция;

ж) истински и видими движения на Луната, фази и затъмнения;

з) истински и видими движения на планетите, планетни конфигурации;

и) физически условия на планетите, спътниците и малките тела в Слънчевата система;

к) звездни величини и разстояния до звездите;

л) светимост, температура, спектрална класификация на звездите;

м) еволюция на звездите;

н) двойни и променливи звезди;

н) физика на Слънцето;

о) галактики;

п) закон на Хъбъл за разширението на Вселената;

п) движения на космическите тела под действие на гравитацията, закони на Кеплер, орбити, космически полети;

р) астрономическа оптика – телескопи и астрофотография.

Нивото на трудност на задачите се съобразява с възможностите на учениците от различните класове.

13. Общи принципи на оценяване на писмените работи от общинския, областния, националния и подборния кръг на олимпиадата.

13.1. Всяка писмена работа се оценява независимо от двама проверители – членове на училищната комисия при общинския кръг, или на националната комисия при областния и националния кръг на олимпиадата.

13.2. Когато разликата между оценките на двамата проверители надхвърля предварително определен от комисията по проверката процент от максималния брой точки, писмената работа се дава на арбитър. Крайната оценка е средно аритметично от оценките на двамата проверители и на арбитъра.

13.3. Поради спецификата на астрономическите задачи възможните правилни решения могат да се различават много съществено от решението, дадено от авторите. Това трябва да се има предвид от членовете на комисията, които трябва да притежават необходимите знания и висока компетентност, внимателно и задълбочено да разглеждат предложените от съответния участник в олимпиадата идеи и да ги оценят по достойнство.

13.4. Освен предвидения брой точки, за решението на всяка задача на участника могат да се присъдят и до две допълнителни точки за поощрение, в случаите когато:

- в решението има изключително оригинална идея, която е вярна и правилно използвана;

- отчетен е фактор, чието отчитане не се изисква в авторското решение на задачата, но по принцип е достатъчно основателно;

- участникът е постигнал правилно и пълно решение в много по-голяма степен от всички останали участници от съответната възрастова група.

 

ІІ. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ.

 

1. ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМИАДАТА.

 

1.1. Общинският кръг на олимпиадата е задочен. Задачите се предоставят на учениците и те могат да ги решават, използвайки учебници, книги, Интернет и помощта на учителите.

1.2. Съставените задачи за различните възрастови групи се разпространяват чрез МОН до регионалните инспекторати по образованието, а от тях – до училищата, народните астрономически обсерватории и планетариуми. Задачите се публикуват също и в периодични издания и в Интернет.

1.3. В определения в Приложение 1 срок учениците предават своите писмени работи с решенията на учителите си по физика, на ръководителите на кръжоците по астрономия, или в народните астрономически обсерватории и планетариуми.

1.4. Задачите за общинския кръг се съставят от националната комисия по провеждането на олимпиадата.

1.5. За провеждане на общинския кръг на олимпиадата директорът на училището или на народната астрономическа обсерватория със заповед назначава комисия от трима преподаватели, които разпространяват задачите сред учениците, приемат писмените работи и осъществяват проверката и оценяването им. Могат да се назначават и обединени комисии с учители от различни училища. Членовете на комисията в дадено училище могат да проверят писмените работи сами или да ги предадат за проверяване и оценка на комисията, съставена в местната народна астрономическа обсерватория, ако има тава.

1.6. Оценяването се осъществява съгласно правилата, описани в § І., т.13.4. на настоящия правилник. За участие в областния кръг на олимпиадата се класират ученици, които са получили на общинския кръг не по-малко от 50% от максималния брой точки.

1.7. В срок до 7 работни дни от крайния срок за предаване на решенията от учениците училищната комисия (или комисията в народната астрономическа бсерватория) изготвя:

- протокол за участвалите ученици и техните резултати;

- протокол за класираните за областния кръг ученици и техните оценки.

1.8. Протоколите от т. 1.7. се заверяват с подпис и печат от директора на училището или народната астрономическа обсерватория и в двудневен срок се изпращат до националната комисия по провеждането на олмипиадата.

1.9. Заедно с протоколите до националната комисия се изпраща и информация за това дали съответното училище или народна астрономическа обсерватория желае да стане домакин на провеждането на областния кръг на олимпиадата, или класиралите се участници от него трябва да бъдат насочени към друг близък център на провеждане на областния кръг.

1.10. Националната комисия координира и подпомага определянето на градовете, училищата и народните обсерватории – домакини на областния кръг, и насочването на участниците към тях, със съдействието на РИО.

1.11. Контролът по провеждането на общинския кръг се осъществява от експертите по физика в РИО.

 

2. ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА.

 

2.1. Обласният кръг е явен и се провежда в срок, посочен в Приложение 1.

2.2. Времето за решаването на задачите е 4 астрономически часа за всички възрастови групи. Състезателният ден започва в 9.00 часа.

2.3. Писмените работи не са анонимни. На всяка писмена работа трябва да бъдат написани трите имена, класа, училището и града, откъдето е участникът.

2.4. Задачите за областния кръг се съставят от националната комисия.

2.5. Задачите за областния кръг се изпращат от МОН чрез секретна поща до РИО, в чиито области има училища и обсерватории – домакини на провеждането на областния кръг.

2.6. За провеждане на областния кръг началникът на РИО на МОН със заповед назначава областна комисия, определя градовете, училищата и народните обсерватории – домакини и квесторите.

2.7. Областната комисия изготвя протокол за явилите се ученици, прошнурова всички писмени работи и в срок от 1 ден след провеждането на областния кръг ги изпраща до националната комисия.

2.8. Оценяването на писмените работи от областния кръг се извършва от националната комисия.

2.9. Оценяването се осъществява съгласно правилата, описани в § І., т.13.4. на настоящия правилник. За участие в националния кръг на олимпиадата се класират ученици, които са получили на областния кръг не по-малко от 50% от максималния брой точки.

2.10. В срок от 7 дни след получаването на писмените работи националната комисия изготвя:

- протокол за участвалите ученици и техните резултати;

- протокол за класираните за националния кръг ученици и техните оценки.

2.11. Протоколите от т. 2.10. се заверяват с подпис от председателя и членовете на националната комисия и се изпращат МОН.

2.12. Националната комисия изпраща копия от протоколите и решенията на задачите от областния кръг на олимпиадата до РИО във всички области, където се е провел областния кръг.

 

3. НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА.

 

3.1. Националният кръг се провежда в срок, посочен в Приложение 1.

3.2. Учениците от трите възрастови групи се състезават по три различни теми, съдържащи задачи, съставени от националната комисия.

3.3. Националният кръг на олимпиадата се провежда в два последователни дни:

- в първия ден се провежда теоретичен тур с решаване на теоретични и практически задачи по астрономия;

- във втория ден се провежда наблюдателен тур с решаване на наблюдателни задачи. Ако метеорологичните условия на втория ден не позволяват, наблюдателен тур не се провежда.

3.4. Време за решаване на задачите:

- времето за решаване на задачите от теоретичния тур е 4 астрономически часа;

- времето за решаване на задачите от наблюдателния тур зависи от особеностите на самите задачи, но не надхвърля 4 часа.

3.5. Писмените работи от националния кръг са анонимни.

3.6. Оценяването на писмените работи от националния кръг се извършва от националната комисия.

3.7. Оценяването се осъществява съгласно правилата, описани в § І., т.13.4. на настоящия правилник.

3.8. За участниците във възрастовата група ХІ-ХІІ клас Националната комисия определя оценка:

- отличен (6.00) на ученика, класиран на първо място на националния кръг на олимпиадата, и на учениците, получили от 90% до 100% от точките на първия;

- отличен (5.75) на учениците, получили от 85% до 90% от точките на първия;

- отличен (5.50) на учениците, получили от 75% до 85% от точките на първия.

3.9. Националната комисия изготвя:

- протокол за участвалите ученици и техните резултати;

- протокол за учениците, класирали се от І до ІІІ място във възрастовите групи VІІ-VІІІ и ІХ-Х клас, и за получилите оценка отличен (6.00) във възрастовата група ХІ-ХІІ клас, които ще бъдат удостоени със званието “лауреат” на олимпиадата..

3.10. Протоколите от т. 3.9. се заверяват с подпис от председателя и членовете на националната комисия и се изпращат в МОН.

3.11. На учениците от възрастовата група ХІ-ХІІ клас, получили оценки отличен (от 5.50 до 6.00) МОН издава служебна бележка, която да послужи за приемането им за студенти във висши учебни заведения при решение на съответните учебни заведения.

 

ІІІ. ПОДГОТОВКА, ОРГАНИЗИРАНЕ И УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ.

 

1. Разширеният отбор, който ще се подготвя за участие в Международната олимпиада по астрономия (МОА), се определя от националната комисия по провеждането на националната олимпиада по астрономия и включва:

- класиралите се на първи места 6 до 8 участници в националния кръг, чиято възраст съответства на младша възраст съгласно регламента на МОА;

- класиралите се на първи места 6 участници в националния кръг, чиято възраст съответства на старша възраст съгласно регламента на МОА.

2. Подготовката на разширения отбор се извършва от членове на на националната комисия и специалисти, поканени от националната комисия.

3. Подготовката се провежда под формата на лагер-школа с продължителност 7-12 дни.

4. В края на лагер-школата с участниците в разширения отбор се провежда подборен кръг. Те се състезават в две възрастови групи, съответстващи на младша и старша възраст, съгласно регламента на МОА.

5. Задачите за подборния кръг се съставят от специалистите, преподаващи по време на школата.

6. Проверката на писмените работи се извършва от специалистите, преподаващи по време на школата и/или от други членове на националната комисия по правилата, описани в § І., т.13.4. на настоящия правилник.

7. Окончателният състав на националния отбор се определя въз основа на класирането на подборния кръг.

8. Националният отбор участва в МОА след получена покана от страната – домакин и при условията на регламента на МОА.

 

ІV. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОЛИМПИАДАТА.

 

Националниата комисия по провеждането на олимпиадата по астрономия и ръководителите на националния отбор, участващ в МОА, предоставят на пресцентъра на МОН и на средствата за масова информация сведения за подготовката и участието на учениците в Националната олимпиада по астрономия и в МОА.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

 

График за провеждане на VІІІ Национална олимпиада по астрономия :

1 ноемри 2005 г. – публикуване и разпространение на задачите за общинския задочен кръг.

15 януари 2006 г. – краен срок за предаване на решенията от задачите на общинския кръг.

26 февруари 2005 г. – областен кръг

13,14 май 2006 г. – национален кръг.

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър