Уважаеми участници в астрономическата олимпиада,

При участието в явните кръгове на олимпиадата, молим ви да обърнете внимание на следното:

 1. За решаване на някои от задачите е необходимо да разполагате с КАЛКУЛАТОР, ЛИНИЙКА или ТРИЪГЪЛНИК.
 2. Текстовете на задачите не е нужно да преписвате в писмените работи. Решението на всяка задача обозначете само с нейния номер, например : “3 задача”. Направете това обозначение ясно, с голяма цифра и добре отделено от текста.
 3. Листът с текстовете на задачите остава за вас и вие можете да го вземете със себе си след приключването на кръга. Единствено ако в този лист има схеми и чертежи, по които вие сте направили построения, представляващи част от решението на някоя задача, то трябва да го предадете заедно с писмената работа.
 4. Задачите можете да решавате в произволен ред. Можете да давате и допълнения към решенията. Например, ако дадете решение на четвърта задача, след него – решение на втора задача, и после допълнение към решението на четвърта задача, то това допълнение трябва да се обозначи ясно: “4 задача – допълнение”.
 5. Решението на всяка задача трябва да се отделя от решението на следващата поне с три празни реда (или около три сантиметра празно място).
 6. Решенията и отговорите на задачите трябва да се обясняват. Отговори само от вида „Да”, „Не” и други подобни, не се считат за решения на задачите.
 7. Когато пишете формули, задължително пояснявайте за каква величина използвате всяко буквено означение (например M – маса на планетата Уран,  r – радиус на орбитата на космическия кораб). Давайте тези пояснения, дори ако ви се струва, че те се разбират от само себе си.
 8. Помнете, че членовете на проверочната комисия не умеят да четат мисли. Вашите идеи, съображения и разсъждения могат да бъдат оценени, само ако ги напишете. Разбира се, пишете кратко и стегнато.
 9. Не спестявайте непременно място върху листите. Чертежите и рисунките трябва да са с достатъчна големина, за да са ясни и да са добре отделени от текста на решението.
 10. Най-добре е, когато е възможно, да давате изцяло буквени решения и едва след като получите окончателния отговор, да замествате числените стойности и да пресмятате резултата. Добре е да проверявате размерността на получените буквени резултати, за да избегнете грешки. Не забравяйте да означавате мерните единици на числените отговори (например х = 265 kg, v = 18 km/sec, а не х = 265, v = 18).
 11. Писмените работи трябва да са на листи формат А4. От лявата страна листите се прегъват на около три сантиметра. Не бива да пишете в това поле, тъй като се използва за перфорация при подвързване на писмените работи в папки.

Пожелаваме ви успех!

Съставители на задачите:
Захари Дончев – Институт по астрономия - БАН
Ева Божурова – НАОП "Н. Коперник" – Варна

 

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър