Пищов или как да решаваме задачите от Олимпиадата по астрономия

Списък на темите» Астрофизика

 

Астрофизика

L - светимост на звезда. Светимостта на една звезда е количеството електромагнитна енергия, излъчено от звездата за единица време (мощност на излъчване) във всички посоки.
Ако приемем, че звездата излъчва като абсолютно черно тяло, според закона на Стефан-Болцман единица повърхност от звездата излъчва с мощност, равна на σТ4, където σ = 5.67×10-8 Wm-2K-4 е константа на Стефан-Болцман, а Т е температурата на звездата.
Тогава за звезда с радиус R:
L = σТ44πR2

E - осветеност, създавана от звездата за даден наблюдател, намиращ се на разстояние r от нея. Осветеността, която звездата създава, е количеството електромагнитна енергия, излъчено от нея, което попада върху единица площ за единица време на разстояние r от звездата.

Закон на Ламберт: Осветеността, създавана от източник на светлина на някакво разстояние от него, е обратно пропорционална на квадрата на разстоянието.

E = A/ r2

където A е константа, зависеща от източника.
В тази форма законът е валиден, само ако светлината пада перпендикулярно на осветяваната повърхност. Ако светлинните лъчи от източника сключват ъгъл θ с перпендикуляра към осветяваната повърхност, то:

E = A cosθ/r2

m - видима звездна величина. Видимата звездна величина е мярка за видимия блясък на звездата, първоначално въведена от древногръцкия астроном Хипарх. Колкото по-ярка е звездата, толкова видимата й звездна величина е по-малка. Най-слабите видими с просто око звезди са от звездна величина около 6m.5.
Формула на Погсон
m1, m2 - видими звездни величини на две звезди
Е1, Е2 - осветености, които те създават за земния наблюдател

Е12 = (2.512)m2 - m1

или

lg(Е12) =0.4(m2 - m1)

Забележка: Ако например две звезди със звездни величини m1 и m2 са много близо една до друга и ние ги виждаме като една звезда, то нейната звездна величина НЕ е m = m1 + m2! Вярното твърдение е, че общата осветеност, която тези звезди създават на земната повърхност е Е=Е12,  където  Е1 и Е2 са осветеностите, създавани от всяка от двете звезди (събират се осветеностите, а не звездните величини).

M — абсолютна звездна величина. Абсолютната звездна величина, която звездата би имала, ако се намираше на разстояние 10 рс от нас.
Връзка между M и m на една звезда и разстоянието r до нея:
M = m + 5 - 5 lg r [pc]
Връзка между M и m на една звезда и паралакса ù π:
M = m + 5 + 5 lgπ"
Връзка между светимостта L и болометричната абсолютна звездна величина М на една звезда:

lg L = 0.4(MC - M) или

L = 2,512Mc - M

където МC = 4m.7 е болометричната абсолютна звездна величина на Слънцето, а L е изразена в единици светимост на Слънцето LC (в пъти LC).

 

 


«Предишна тема       

 

 

 

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър