Пищов или как да решаваме задачите от Олимпиадата по астрономия

Списък на темите» Механика

 

Механика

Втори принцип на Нютон: Ако на тяло с маса m действа сила F, тялото се движи с ускорение a, при което: F = ma.
Импулс на тяло с маса m, движещо се със скорост v, е величината p = mv.
Момент на импулса на тяло с маса m, движещо се по окръжност с линейна скорост v около някакъв център на разстояние r от този център, е величината М = mvr = mωr2.


Ъгловата скорост на тялото е ω = v/r = 2πν = 2π/T, където ν е честотата, а Т е периодът на обикаляне на тялото около центъра.
Кинетична енергия нa тяло с маса m, движещо се със скорост v, е величината E = mv2/2.
За затворени механични системи са в сила законите за запазване на импулса, момента на импулса и енергията.
Когато едно тяло се движи с линейна скорост v (или ъглова скорост ω= v/r) по окръжност с радиус r, то има центростремително ускорение:

ас = v2/r = ω2r.

 

Такова центростремително ускорение може да се придава на тялото примерно от гравитационна сила, създавана от друго тяло, намиращо се в центъра на окръжността.
Нека разгледаме координатна система, свързана с тялото, което се движи с постоянна скорост по окръжност. Движението на тялото е ускорително (тялото има центростремително ускорение). Тъй като тялото не се движи равномерно праволинейно, свързаната с него координатна система е неинерциална. Относно такава координатна система действат т.нар. инерчни сили, които не съществуват при разглеждане на същата ситуация относно инерциална координатна система, свързана, например с неподвижен страничен наблюдател. В нашия случай има една инерчна сила, която се нарича центробежна. Тя е равна по големина на центростремителната сила    F=mас=mv2/r    и действа върху тялото в посока, обратна на посоката към центъра на въртене.


«Предишна тема       

 

 

 

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър